Historie
Op Eli Krarup Valdemar Krarup Hans Krarup Vore adresser Jubilæer

 

Justitsråd E. Krarups eftf.

Vor historie - Gamle rødder

Advokatvirksomheden har gamle rødder i Odense.

Vi daterer advokatvirksomhedens etableringen til 1873.

Justitsråd Eli Krarup

Eli Krarup

Baggrunden herfor er, at Justitsråd, sagfører Eli Harald Frederik Krarup, der var født i 1846, den 30. september 1873 af Justitsministeriet - imod betaling af 30 rigsdaler - blev beskikket som sagfører i Odense, og at han, hans søn, hans sønnesøn og hans sønnesøns søn, siden i kontinuitet - alene og sammen med andre - har virket som sagførere / advokater i Odense således:

A-generation: Justitsråd Eli Harald Frederik Krarup. 1873 - 1908.
B-generation: Overretssagfører Valdemar Krarup. 1908 - 1942.
C-generation: Landsretssagfører Hans Krarup. 1942 - 1974.
Degeneration: Advokat Morten Krarup. 1973 -

Eli Krarup markerede bestallingen som sagfører ved at udsende dette brev:

Brev fra december 1873

Efter at der under 30. September 1873 er meddelt mig Beskikkelse som Sagfører, anbefaler jeg mig med Udførelse af samtlige til Sag- førervirksomheden henhørende Forretninger, såsom Retssager, Incassationer, Documenters Affattelse, Ordning af Ejendomshandler m. m., hvilket jeg herved tillader mig at meddele Dem med tilføjen-de, at jeg som hidtil, vil være at træffe p?Kammerassessor Jespersens Contor, Fisketorvet 4, her i Byen.

               Odense i december 1873

                                        E.Krarup

Advokatforretningen er imidlertid en del ældre.

Som det ses var Eli Krarup "som hidtil at træffe p?kammerassessor og prokurator Jespersens Contor". I 1868 blev betegnelsen "Prokurator" afløst af "Sagfører", men opgaverne i virksomheden og funktionerne var uændrede. 

Vi ved ikke, om der var tale om et ansættelsesforhold, et kontorfællesskab, et interessentskab eller lignende mellem Jespersen og Eli Krarup, men meget tyder p? at Jespersens forretning p?et eller andet tidspunkt blev overtaget af Eli Krarup. I gamle avisartikler anføres, at det skete i 1873, men den nedenfor omtalte kassebog synes at vise, at Jespersen i hvert fald var aktiv indtil begyndelsen af 1887. P?den anden side viser det ovenfor gengivne brev fra 1873, at Eli Krarup allerede da anvendte eget brevpapir. Måske har der været tale om et kontorfællesskab og om, at Eli Krarup omkring 1887 overtog Jespersens forretning?

Kammerassessor Jespersens kassebog 1869Jespersen og E. Krarups kassebog 1887Vi ved ikke meget om Kammerassessor og prokurator Jespersen. Han drev sagførerforretning / prokurator-virksomhed og Eli blev sagførerfuld-mægtig hos ham  den 1. april 1872, men tilsyneladende havde han allerede ansat ham nogle år tidligere. Jespersens kontor l? som det fremgår p?adressen Fisketorvet 4 i Odense. Vi har en lille Qvitterings-bog / kassebog fra hans tid. Den begynder i september 1869 og ender i 1887. Tilførslerne bærer næsten alle Jespersens signatur, men p?de seneste sider dukker E. Krarups signatur ogs?op. Bemærk, at i bogen i begyndelsen føres i Rigsdaler, men ender i kroner. Vi har ogs?Jespersens erklæring til Elis ansøgning om beskikkelse som sagfører.

Under alle omstændigheder dannede kammerassessorens virksomhed et fundament, hvorp?E. Krarup opbyggede en god forretning.

Haibles Gaard - Overgade 3Omkring 1879 flyttede Eli (og Jespersen?) fra Fisketorvet til Haibles Gård, Overgade 3, i Odense. Både ejendommene p?Fisketorvet og Overgade 3 faldt for Odenses store gadegennembrud, Thomas B. Thrigesgade, i 1970.

Fra 1888 og til sin død i 1908 var Eli konservativt medlem af byrådet og i mange år  var han medlem af bestyrelsen for Sagførerraadets 3. kreds. De sidste år som dens formand. Ved sin død i 1908 havde han erhvervet ærestitlen Justitsråd.

Overretssagfører V. Krarup

V. Krarup

Ved Eli Krarups død overtog sagførerfuldmægtig Valdemar Krarup, der var født i 1881, og sagfører - senere overretssagfører - V. Frandsen, forretningen og videreførte den med stor succes. Landsretssagfører Ernst Petersen indgik senere i kompagniskabet.

Valdemar Krarup blev Overretssagfører og godsforvalter for adskillige Fynske godser og fik mange tillidshverv i institutioner og  erhvervsvirksomheder.
 

Overretssagfører V. Frandsen

V. Frandsen

I 1913 flyttede sagførerforretningen til Handelsbankens bygning, Vestergade 12-14, i Odenses centrum.

Som sin fader var Valdemar i en lang årrække konservativt medlem af Odense Byråd, ligesom han var formand for sagførernes kredsbestyrelsen for Fyn.

Først i 40erne (formentlig den 15. januar 1942 - 15. januar var dengang og indtil udgangen af 1974 skæringsdag for sagførerforretningens regnskabsår - udtrådte overretssagførerne V. Frandsen og landsretssagfører Ernst Petersen af kompagniskabet.

 

Landsretssagfører Hans Krarup

Hans Krarup

Pr. 15. januar 1942 indgik Valdemar Krarup i stedet kompagniskab med landsretssagfører Kaj Moltke-Leth og med sin søn, sagfører-fuldmægtig Hans Krarup (Elis barnebarn), der var født i 1914. Allerede i september samme år døde Valdemar Krarup.

I 1946 omkom Kaj Moltke-Leth ved en flyulykke, og Hans Krarup, der i 1944 havde fået beskikkelse som sagfører og møderet for landsret, videreførte forretningen alene. I en kort periode sidst i 40erne var han i kompagniskab med sagfører K. Segilman fra Kerteminde.

I 1959 blev Handelsbankens bygning revet ned for at skaffe plads til en ekstra etage, og for at komme af med lejerne, og firmaet flyttede, via f?år p?adressen Klingenberg 2, st. th., der ogs?tilhørte Handelsbanken i Odense, til Skt. Knuds Kirkestræde 2, 1. th..

Da kontoret flyttede fra Vestergade fik administrationen af Odense Andelsboligforening, der hidtil havde været administreret under sagførerkontoret, en selvstændig administration p?samme adresse, men i stuen til venstre. P?samme måde flyttede boligforeningens administration med til Skt. Knuds Kirkestræde 2, 1. sal, og ogs?her til venstre. 

Pr. 15. januar 1973 - i 100-året for at Eli Krarup fik beskikkelse som sagfører - optog Hans Krarup sin søn (Elis oldebarn), Morten Krarup, som kompagnon, og advokatforretningen blev videreført af dem i interessentskab indtil Hans Krarup i september året efter pludseligt døde af en blodprop i en alder af 59 år.

Fra 1974 videreførte Morten Krarup herefter advokatvirksomheden alene, indtil han i 1984 optog advokat Jens Nielsen som kompagnon. I 1985 sluttede de deres virksomhed sammen med den af landsretssagfører Hans Bjerregaard Jensen, landsretssagfører Gunnar Neymark og advokat Michael Pont?drevne forretning. Sammenslutningen skete pr. 1. maj 1985 og kontorerne flyttede sammen i Sparekassen SDS' nyopførte ejendom, Vestergade 70 i Odense. Efter f?år  blev advokat Anne-Grete Gaarde ogs?optaget som kompagnon.

Flytteannonce - januar - 1990Den 1. januar 1990 udtrådte Morten Krarup af interessentskabet og begyndte en ny advokatvirksomhed sammen med 4 sekretærer og en advokatfuldmægtig; nu fra adressen Filosofhaven 36, 5000 Odense C. I 1993 omdannede han virksom-heden til anpartsselskab under navnet Advokatanpartsselskabet Morten Krarup. Efter kort tid voksede staben med en sekretær og en advokatfuldmægtig mere.

 

Den 15. marts 1993 blev Iben Lindhardt ansat som advokat hos Morten Krarup, og efter 3 år, den 15. marts 1996, stiftede de sammen Advokatanpartsselskabet KRARUP & LINDHARDT, der købte og videreførte Advokatanpartsselskabet Morten Krarups hidtidige virksomhed med uændret adresse.


 

I januar 1998 flyttede Advokatanpartsselskabet KRARUP & LINDHARDT til eget domicil p?adressen Hunderupgade 3, 5230 Odense M; en af Odenses smukkeste ejendomme, opført i begyndelsen af forrige århundrede og beliggende meget synligt ved ringvejen syd om Odenses centrum.

 

Under navnet KRARUP advokater drev Advokatanpartsselskabet KRARUP & LINDHARDT i perioden 1. august 2004 til 1. oktober 2007 advokatvirksomhed i interessentskab med Demant og Bornebusch Advokatfirma I/S fra adressen Langelinie 79, 5230 Odense M.

Fra 1. januar 2006 udtrådte advokat Morten Krarup som partner, men fortsatte sine aktiviteter i samarbejde med KRARUP advokater.

Den 1. oktober 2007 ophørte KRARUP advokater I/S, og interessenterne etablerede sig i nye virksomheder i forskellige regi.

Advokat Morten Krarup har fra denne dato begrænset sit erhvervsmæssige engagement til bestyrelsesarbejde og til erhvervsrådgivning og sådanne andre aktiviteter, som kan udføres fra hans privatadresse og uden sekretariatsbistand og uden at skulle føre klientkonto.

Ølstedgårdvænget 10, DK 5230 Odense M ?Tlf. +45 40 16 88 97
e-mail ?
www.krarup.nu

The actual main alter with the hublot replica is actually about the call as well as motion. There isn't any call in order to talk about since the motion may be skeletonized, providing it's proprietors a tag heuer replica uk, unhindered look at from the completely modern-looking 167-part Quality MR-06 beneath. The actual motion includes 167 cartier replica, 15 gems, and also the soaring tourbillon can make just one rotator each and every moment. This is better than from 3Hz, as well as includes a fake rolex sale silicon get away steering wheel, silicon pallet hand, as well as ceramic ball-bearing. Energy book is really a rolex replica sale 108 several hours. Based on Produce Royale, the actual motion may be completed within ¡°strict haute rolex replica custom. The actual lightly bent links happen to be handled to some vibrant Royale Azure PVD and also have already been sand-finished to produce a distinctive appear. The actual chamfers are also hublot replica sale. The actual metal dishes of the fake watches sale are also handled along with dark ruthenium having a sanded complete. This gives tag heuer replica uk from the skeletonized stainless fingers, that enhances legibility. Knowing in the push pictures delivered to all of us, it might appear which Produce Royale offers been successful within making a level bolder edition associated with it's currently really crazy Androgyne watch.